Estratègies urbanes

Planificació estratègica i diagnosis a diferents escales urbanes i territorials

Realitzem plans estratègics i diagnosis per reconèixer el territori, establint de manera consensuada línies d’intervenció que tinguin la capacitat d’impulsar les fortaleses i les potencialitats de cada lloc. Enfortim els processos de col·laboració i cooperació interinstitucional tot desplegant les capacitats de la ciutadania.

  • Anàlisi estadístic i explotació de dades
  • Aplicació d’indicadors de qualitat urbana de l’espai
  • Diagnosi urbana d’espais públics i altres àmbits territorials
  • Documents tècnics de planejament urbanístic
  • Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
  • Plans Directors, Plans Especials i Plans Estratègics