Metodologia

La nostra manera de treballar es basa en els principis de l’ecologia urbana i de la geografía social. Estudiem l’hàbitat humà de manera holística i experiencial, partint de l’observació de la vida quotidiana i les interrelacions que estableix al propi ecosistema urbà, rural o natural. A les propostes de millora o transformació, incorporem els resultats de processos de treball transdisciplinars, transparents i participatius.

El següent diagrama metodològic presenta un procés de treball complet, i inclou de manera intrínseca totes les eines que emprem, en major o menor mesura, als projectes on intervenim: estratègies urbanes i territorials, participació i cooperació ciutadana, i planificació, gestió i disseny d’espais públics.

Per abordar els projectes comencem sempre amb el disseny del procés de treball, que es divideix en dues parts: diagnosi col·lectiva i propostes de millora. Les nostres coordenades de partida són les cartografies inicials de l’àmbit d’estudi: el mapa territorial, el mapa administratiu i el mapa social. El propi procés de treball acabarà optimitzant i millorant els mecanismes del territori, de l’administració i dels agents socials per actuar sobre l’àmbit d’estudi.

El nostre objectiu és, d’una banda desvetllar les capacitats de l’entorn per respondre a les necessitats detectades; i per l’altra incorporar les perspectives i el coneixement de les persones de l’administració i de la ciutadania, a través de la seva respectiva implicació directa o indirecta al procés de treball.

Amb tota aquesta informació elaborem un document estratègic d’intervenció, que inclou accions executives a curt, mig i llarg termini, de manera que tant la millora de l’àmbit d’estudi com les expectatives de l’administració i de la ciutadania, es produeixen i satisfan de manera contínua i progressiva.

Estratègies urbanes

Cooperacio ciutadana

Disseny d’espai públic