Condicions d'ús

Jo, major d’edat i amb plena capacitat legal per obrar, actuant en la meva condició de persona física o en representació de l’organització que represento de conformitat amb el dret a la pròpia imatge previst a l’article 18.1 de la Constitució i regulat a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i el dret a la protecció de les dades personals previst al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

– AUTORITZO l’empresa ESTRATÈGIES SOCIALS PER AL TERRITORI I ELS ESPAIS LLIURES, ESTEL, SCCL, a la publicació del meu article sota el meu nom o de la referència (llibres, pelis, podcasts, websites) que recomano a la seva pàgina web www.plaestel.org.