Anàlisi socio-territorial a l’Estudi de Paisatge Urbà de Sants

El projecte “Paisatge humà de Sants” forma part de l’Estudi de Paisatge Urbà de Sants i té com a objectiu analitzar i millorar l’espai públic i la qualitat de vida en el districte de Sants, a Barcelona.

La metodologia del projecte es divideix en dos grups de treball: participació directa i indirecta. La participació directa inclou converses preliminars amb les i els agents implicats, com les tècniques dels 4 barris,  i debats ciutadans amb persones individuals i  entitats locals vinculades al projecte. D’altra banda, la participació indirecta es basa en l’observació de les dinàmiques urbanes i el treball de camp.

L’àmbit de treball del projecte es centra en el districte de Sants, que inclou els barris de Sants, Badal, la Bordeta i Hostafrancs. El projecte busca comprendre la identitat col·lectiva de la gent que viu en aquesta zona, destacant la forta xarxa social i la sensació d’arrelament a la comunitat.

El projecte també es dedica a analitzar els elements estructurants i generadors de la vida quotidiana en l’espai públic. S’identifiquen espais i equipaments clau, com parcs, places i altres espais de trobada, així com la importància de les activitats realitzades en aquests espais. S’observa la diversitat d’usos i la presència de persones de diferents edats, gèneres i cultures.

A més, es realitza un estudi de la tipologia dels espais públics i carrers a la zona, destacant les àrees de pas i les fronteres entre barris. S’analitza com l’espai públic és utilitzat i la seva funcionalitat.

Finalment, s’avalua la percepció de confort, autonomia i seguretat a l’espai públic. S’observa com es distribueix l’espai, la infraestructura per a bicicletes, l’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional i la velocitat dels vehicles. També es considera la protecció del clima, la presència de verd urbà i superfícies d’aigua, la il·luminació i la visibilitat. En general, s’identifica que l’espai és segur i inclusiu, però es destaquen àrees estigmatitzades amb conflictes ciutadans.

Ubicació

Barcelona 

[1,620,343 habitants]

Escala

Distrital

Tipus de projecte

Estratègies urbanes

Cooperació ciutadana

Duració

10 mesos [2022-2023]

Impulsores

Ajuntament de Barcelona

Institut Municipal del Paisatge

Urbà i la Qualitat de Vida

 

Equip redactor

B2B Arquitectes (Jordi

Bellmunt, Agata Buscemi)

Irbis, *estel (Konstantina

Chrysostomou,Marc Deu),

Fàtima López, Montserrat

Mercadé, Veclus S.L.

 

Han col·laborat

Tècnics i tècniques dels barris:

Sants, La Bordeta, Sants-

Badal, Hostafrancs

Entitats i col·lectius dels

barris:  Sants, La Bordeta,

Sants-Badal, Hostafrancs